Jaunumi likumdošanā, kas skar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti zemnieku saimniecībās

Šā gada jūlijā un augustā ir pieņemti grozījumi vairākos likumos, kas skar grāmatvedības un nodokļu uzskaiti zemnieku saimniecībās. Likumā „Par uzņēmuma ienākuma nodokli" 2. panta 2. daļas punkts nosaka, ka uzņēmumu ienākumu nodokli nemaksā individuālie uzņēmumi, zvejnieku un zemnieku saimniecības, kuri atbilstoši „Gada pārskaru likumam" nav izvēlējušies sagatavot gada pārskatu.
Patlaban 2010. gadā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir 26%, bet uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 15%. Turklāt Subsīdijas un citi valsts atbalsta maksājumi ar uzņēmuma ienākuma nodokli netiek aplikti, bet ar iedzīvotāja ienākuma nodokli tiek.

Patlaban likuma „Par uzņēmuma ienākuma nodokli" grozījumi atļauj zemnieku saimniecībām - iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājām jau ar 2010. gadu pārreģistrēties par uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātājām.

Iesakām katram stingri izvērtēt, kādu ienākuma nodokli maksāt. Tikai jāņem vērā apstāklis, ka izvēloties maksāt uzņēmuma ienākuma nodokli, grāmatvedībā jākārto divkāršā ieraksta sistēmā un gada beigās jāsagatavo Gada pārskats.

Ja tomēr Zemnieku saimniecība izvēlas palikt par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem, tad izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likumā nosaka, ka ES fondu atmaksa ieņēmumos uzskaitāma pakāpeniski, proporcionāli iegādātā pamatlīdzekļa amortizācijai. Tas nozīmē, ka naudas saņemšanas brīdī tā visa neuzskaitās ieņēmumos un netiek uzreiz visa aplikta ar ienākuma nodokli 26%.

Ir arī jaunumi attiecībā uz VSAOI aprēķināšanu pašnodarbinātām personām - likuma par VSAOI 14. pants papildināts ar 21.punktu „Pašnodarbinātā obligāto iemaksu objektā netiek ietverts valsts atbalsts lauksaimniecībai vai Eiropas Savienības atbalsts lauksaimniecībai un lauku attīstībai un vienreizējā dotācija bezdarbniekiem biznesa plāna īstenošanai".

 

Avots: agropols.lv