LV Lauku atbalsta dienests aicina lauksaimniekus pieteikties platību un izejvielu atbilstības novērtēšanai biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka stājusies spēkā jauna kārtība, kas paredz, ka lauksaimniekiem, kuri lauksaimniecībā izmantojamā zemē audzē izejvielu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo iegūšanai, līdz šī gada 15.septembrim jāiesniedz LAD Iesniegums apliecinājuma saņemšanai par biodegvielas vai bioloģiskā šķidrā kurināmā izejvielu audzēšanas zemes platību atbilstību ilgtspējības kritērijiem rakstiskā vai elektroniskā formātā.

Saskaņā ar 2011.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.545 „Noteikumi par biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ilgtspējas kritērijiem, to ieviešanas mehānismu un uzraudzības un kontroles kārtību" šī kārtība attiecas uz tiem lauksaimniekiem, kuri ziemas un vasaras kviešus, ziemas un vasaras rapsi, ziemas rudzus, tritikāli un auzas audzē kā izejvielu biodegvielu un bioloģisko šķidro kurināmo ražošanai.

Kritēriju izpilde apliecina, ka kultūraugi tiek audzēti, saudzējot vidi un tās daudzveidību, savukārt izaudzēto kultūraugu apsaimniekošanas process veicina vides saglabāšanu nākošām paaudzēm.

Apliecinājumus par Latvijas Republikas teritorijā iegūtas lauksaimniecības un mežsaimniecības izcelsmes biomasas atbilstību ilgtspējības kritērijiem (Apliecinājumi) LAD izsniegs līdz 15.oktobrim.

Tā kā Apliecinājumi būs pieejami tikai Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS), LAD aicina tos lauksaimniekus, kuri nav EPS lietotāji, slēgt līgumu par LAD elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu.

Lūdzam ņemt vērā, ka turpmāk Apliecinājumi lauksaimniekiem būs jāsaņem atkārtoti katru gadu un pieteikties varēs tikai izmatojot EPS.

Plašāka informācija pieejama LAD mājaslapā www.lad.gov.lv sadaļā Elektroniskā pieteikšanās sistēma.

Avots: www.lad.lv