77% lauksaimniecības zemes Latvijā pieder fiziskām personām

Lielākā daļa jeb aptuveni 77% lauksaimniecībā izmantojamās zemes Latvijā pieder fiziskām personām, bet ārvalstu kapitāla kontrolētām kapitālsabiedrībām pieder ne vairāk kā 14% lauksaimniecībā izmantojamās zemes, liecina Valsts zemes dienesta sagatavotais nekustamā īpašuma tirgus pārskats, kur aplūkotā tēma ir «Lauku zemes tirgus Latvijā - galvenās tendences».

Pārskatā par lauku zemes tirgus galvenajām tendencēm Latvijā ir analizēts gan lauksaimniecībā izmantojamās zemes kvantitatīvais un kvalitatīvais sadalījums, gan zemes īpašnieku struktūra Latvijā un citās valstīs. Tāpat sīkāk ir apskatīta nekustamā īpašuma tirgus situācija lauksaimniecības zemju segmentā, tirgus dalībnieki un tirgus cenu ietekmējošie faktori. Analīze veikta par laika posmu no 2011. līdz 2013.gadam.

Pēdējo gadu lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenu pieauguma tendences vidēji Latvijā ir 12% gadā, vidēji Vidzemes reģionā - 28% gadā, vidēji Latgales reģionā - 17% gadā, vidēji Kurzemes reģionā - 22% gadā, vidēji Rīgas reģionā - 22% gadā, vidēji Zemgales reģionā - 0% gadā jeb bez būtiskām izmaiņām.

Pārskatā secināts, ka faktori, kas ietekmē lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenu, ir atbalsta maksājumi, kreditēšanas atbalsts un lauksaimniecības produkcijas cenu pieaugums.

Kā iespējamais cenu pieauguma iemesls izskan zemes spekulantu aktivitāte šajā tirgū, tā secināts VZD pārskatā.

Spekulatīvā kapitāla klātbūtne vairumā gadījumu vērtības neietekmē un nav jauna nekustamā īpašuma burbuļa veidošanās pazīmju. Izņēmums ir - pilsētu tuvumā, kur spekulatīvais kapitāls ceļ vērtības, cerot, ka nākotnē lauksaimniecības zemes varētu būt transformētas par apbūves zemēm.

VZD pārskatā norādīts, ka starp lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārdevējiem praktiski nav zemnieku saimniecību, kas saistīts ar to, ka, visdrīzāk, zemnieku saimniecības ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietotāji, spekulatīvais kapitāls lauksaimniecībā izmantojamās zemes tirgū ieplūst caur SIA vai fiziskām personām.

Avots: www.tvnet.lv