Lauku saimniecības kļūst lielākas

Pagājušajā gadā lauku saimniecību vidējais lielums bija 37,8 hektāri, kas ir par 9,6% vairāk nekā 2010. gadā, kad to vidējais lielums bija 34,5 hektāri, liecina 2013. gada Centrālās statistikas pārvaldes lauku saimniecību struktūras apsekojuma provizoriskie rezultāti.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platība vidēji vienā lauku saimniecībā palielinājusies par 7,0% (no 21,5 ha 2010. gadā līdz 23 ha 2013. gadā). Lielākās lauku saimniecības bija Zemgalē, kur vidēji viena saimniecība apsaimniekoja 29,9 ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes.

2013. gadā Latvijā bija 81,8 tūkst. ekonomiski aktīvo lauku saimniecību, un kopš 2010. gada to skaits ir samazinājies par 1,6 tūkstošiem jeb 1,9%. 2013. gadā lauku saimniecību īpašumā bija 1201,2 tūkst. ha jeb 64,0% no visas izmantotās LIZ kopplatības, kas ir par 24,1 tūkst. ha jeb 2,0% vairāk nekā 2010. gadā. Nomāto platību īpatsvars veidoja 34,3% no visas izmantotās LIZ kopplatības (par 14,2% vairāk nekā 2010. gadā).

Pērn Latvijā bija 2,074 miljoni ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes, no kuras 1,87 miljoni ha bija izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zemes. Izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības ir pieaugušas par 81,5 tūkst. ha jeb 4,5%, salīdzinot ar 2010. gadu. No izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības 1207,5 tūkst (64,3%) aizņēma aramzeme, 650,8 tūkst. ha (34,7%) - pļavas un ganības, 13 tūkst. ha (0,7%) - piemājas dārzi, 6,5 tūkst. ha (0,3%) - ilggadīgie stādījumi. Lielākās izmantotās LIZ platības bija Vidzemes reģionā, savukārt lielākās aramzemes platības bija Zemgales reģionā, un lielākās pļavu un ganību platības - Latgales reģionā.

2013. gadā vidēji vienā lauku saimniecībā apsaimniekoja 14,8 ha aramzemes, kas bija par 1,4 ha vairāk nekā 2010. gadā. Lielākās aramzemes platības vidēji vienā lauku saimniecībā bija Zemgales un Kurzemes reģionā - attiecīgi 23,6 ha un 21,1 ha. Pērn Latvijā 35,6 tūkst. saimniecību, kuru aramzemes platība ir mazāka par 5 ha, apsaimniekoja 4,2% no kopējās aramzemes platības. Savukārt 3,9 tūkst. saimniecību ar aramzemes platību virs 50 ha apsaimniekoja 74% no kopējās aramzemes platības.

Salīdzinot ar 2010. gadu, pērn pieauga vidējais lauksaimniecības dzīvnieku skaits vienā dzīvnieku audzētāju saimniecībā, lai gan lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju saimniecību īpatsvars samazinās.

2013. gadā iepriekšējos 12 mēnešos pirms pārskata perioda lauksaimniecībā pastāvīgi bija nodarbināti 173,3 tūkst. strādājošo, no tiem 52,4% bija vīrieši un 47,6% - sievietes. Salīdzinot ar 2010. gadu, kopējais pastāvīgi nodarbināto skaits ir samazinājies par 7,7 tūkst. jeb 4,3%. Pilnu darba dienu strādāja 30,2 tūkst. jeb 17,4% no kopējā pastāvīgi nodarbināto skaita.

Avots: www.db.lv