Jauna tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem

Otrdien, 18. aprīlī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto noteikumu projektu “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”. Noteikumi sagatavoti ņemot vērā Eiropas Komisijas apstiprināto Latvijas  Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģisko plānu 2023. - 2027. gadam, kas paredz virkni būtisku izmaiņu atbalsta maksājumos.

Jaunajos noteikumos paredzēti 24 Eiropas Savienības (ES) tiešo maksājumu atbalsta pasākumi. To īstenošanai Latvijai piecu gadu periodam, no 2023. līdz  2027. gadam, paredzētais kopējais ES finansējums ir 1,714 miljardi eiro.

2023.gadā paredzēts kopējais ES tiešo maksājumu finansējums 331 miljoni eiro, kas tiek sadalīts šādiem atbalsta pasākumiem:

  • ilgtspēju sekmējošais ienākumu pamatatbalsts - 48% jeb 159,1 miljoni eiro;
  • ilgtspēju sekmējošais pārdalošais ienākumu papildatbalsts - 9% jeb 29,5 miljoni eiro;
  • maksājums mazajiem lauksaimniekiem - 2% jeb 7,7 miljoni eiro;
  • ienākumu papildatbalsts gados jauniem lauksaimniekiem - 0,7 % jeb 2,3 miljoni eiro;
  • sešas ekoshēmas par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības prakšu īstenošanu - 25% jeb 82,8 miljoni eiro;
  • 14 saistītā ienākumu atbalsta intervences, paredzot 15% jeb 48,7 miljoni eiro, - par slaucamām govīm, liellopiem, aitām, kazām, cietes kartupeļiem, sertificētas sēklas kartupeļiem, sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām, sertificētām labības sēklām, miežiem, vasaras rapsi un vasaras ripsi, dārzeņiem, augļiem un ogām, rudzu populācijas šķirnēm (Kaupo) un proteīnaugiem.

Jaunā ES tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība paredz vispārīgos, visiem tiešajiem maksājumiem kopīgos nosacījumus, tostarp - atbalsttiesīgas lauksaimniecības zemes nosacījumus, minimālos atbalsta saņemšanas nosacījumus, aktīva lauksaimnieka kritērijus, katra atbalsta veida specifiskos saņemšanas nosacījumus, kā arī nosacījumu sistēmas prasības, kas ietver tiesību aktos noteiktās pārvaldības prasības un laba lauksaimniecības un vides stāvokļa standartus tādās jomās, kā klimats un vide, tostarp ūdens, augsnes un ekosistēmu bioloģisko daudzveidību, sabiedrības veselību un augu veselību, un dzīvnieku labturību. Tāpat noteikta integrētā administrēšanas un kontroles sistēmas kārtība un kompetentās iestādes maksājumu administrēšanā – Lauku atbalsta dienests (maksājumu aģentūra) un atsevišķas funkcijas paredzētas Valsts augu aizsardzības dienestam un  Lauksaimniecības datu centram.

Ģeotelpisko iesniegumu platībmaksājumu saņemšanai varēs iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskā pieteikšanās sistēmā sākot ar š.g. 27. aprīli un informējam, ka šogad ģeotelpiskā iesnieguma  iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz š.g. 15.jūnijam.

Noteikumi “Tiešo maksājumu piešķiršanas kārtība lauksaimniekiem”  stāsies spēkā pēc publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.