Topošajiem zemniekiem bez zemes plāno ļaut pretendēt uz pašvaldību lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām

Pašvaldības varēs nodot nomā un vēlāk dot iespēju izpirkt sev piederošo lauksaimniecības zemi fiziskajām personām, kuru īpašumā līdz šim nav bijusi lauksaimniecības zeme, bet kuras to plāno izmantot lauksaimnieciskajai darbībai, liecina Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par lauksaimniecības zemes nomu ar izpirkuma tiesībām, kas nodots starpinstitūciju saskaņošanai.

ZM noteikumu projekta anotācijā norāda, ka saskaņā ar likumu "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" no 2018. gada 1. janvāra pašvaldības savā īpašumā esošo lauksaimniecības zemi var nodot nomā ar izpirkuma tiesībām uz laiku līdz 12 gadiem fiziskām personām, kurām nepieder lauksaimniecības zeme. Tomēr pašlaik nepastāv tiesiskais regulējums, kas noteiktu kārtību, kādā fiziskās personas, kurām nepieder lauksaimniecības zeme, var pretendēt uz pašvaldību piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām.

Likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" otrajā daļā noteikts, ka lēmums par pašvaldības teritorijā esošu lauksaimniecības zemi, kura tiek piedāvāta nomā ar izpirkuma tiesībām, tiks publicēts likumā "Par pašvaldībām" noteiktajā kārtībā, bet domes lēmumus publicēs pašvaldības mājaslapā internetā ne vēlāk kā trešajā darbdienā pēc to parakstīšanas dienas.Nomas tiesību pretendents ar informāciju par pašvaldības piedāvāto lauksaimniecības zemi ar izpirkuma tiesībām varēs iepazīties tās mājaslapā.

Noteikumu projekta regulējums paredz noteikt informāciju, kas nomas tiesību pretendentam ir jānorāda, iesniedzot iesniegumu pašvaldībā lauksaimniecības zemes nomai ar izpirkuma tiesībām. Lai pārliecinātos, ka lauksaimniecības zemes nomas tiesību pretendents nomājamajā teritorijā nodrošinās lauksaimniecības zemes turpmāku apsaimniekošanu un izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, nomas tiesību pretendentam iesniegumā nepieciešams apliecināt, ka gada laikā pēc nomas līguma noslēgšanas tiks uzsākta zemes izmantošana lauksaimnieciskajā darbībā. Ja pēc gada lauksaimniecības zemes nomnieks nebūs uzsācis zemes apsaimniekošanu, pašvaldība izbeigs nomas attiecības.

Tāpat nepieciešams apliecināt, ka nomas tiesību pretendentam nepieder lauksaimniecības zeme, tādējādi apliecinot, ka tam īpašumtiesības uz lauksaimniecības zemi jau nav nostiprinātas zemesgrāmatā, kā arī nav uzsākts lauksaimniecības zemes mantojuma process.

ZM norāda, ka pašvaldības varēs nodot nomā lauksaimniecības zemi, kas tām nav nepieciešama autonomo funkciju realizēšanai, tām fiziskajām personām, kuras vēlēsies sākt nodarboties ar lauksaimniecisko darbību. Sākotnēji šīs personas zemi nomās, bet vēlāk to varēs izpirkt, tādējādi nodrošinot zemes ilgtspējīgu saglabāšanu, izmantošanu lauksaimnieciskajā darbībā, rezultātā arī veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību un lauku reģionu apdzīvotības saglabāšanu.

MK noteikumu projekts vēl jāskata valdībā.

Avots:www.delfi.lv