Iesniegums šāgada valsts atbalsta saņemšanai Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz līdz 1. martam

Ministru kabinets otrdien, 30. janvārī apstiprinājis Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts atbalstu lauksaimniecībai, kas noteic sadalījumu 2024. gadam paredzēto valsts budžeta bāzes finansējumam lauksaimniekiem.

Šāgada bāzes finansējums no valsts budžeta (subsīdijas) ir 8 720 490 eiro, un tas piešķirts lopkopības un augkopības attīstībai, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai, tirgus veicināšanai, pārtikas kvalitātes shēmām (popularizēšanai), lauksaimniecības nozares profesionālo izglītības programmu pilnveidošanai un iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu izpildes finansēšanai. 

Ar grozījumiem atbalsta pasākumā “Ciltsdarba pasākumiem liellopu gaļas ražošanas nozarē” 2024. gadā ieviests jauns atbalsta veids – atbalsts par vismaz vienu gadu veca buļļa ģenētiskās kvalitātes novērtēšanu, lai veicinātu kvalitatīvu bullīšu izaudzēšanu līdz vaislas vecumam un palikšanu Latvijas ganāmpulkos. Šis atbalsts līdz 100 eiro paredzēts tam ganāmpulka īpašniekam, kurš vaislas bulli ir izaudzējis un kārtējā gadā pārdevis vaislai uz citu ganāmpulku. Lai būtu garantija, ka attiecīgais bullis ir kvalitatīvs, paredzēts nosacījums, ka dzīvniekam ir jābūt novērtētam, ierakstītam ciltsgrāmatā un ar veiktām DNS analīzēm. Šim pasākumam atvēlētais finansējums ir līdz 20 000 eiro.

Noteikumi ir papildināti ar nosacījumu, ka atbalstu nepiešķir pretendentam vai gala labuma guvējam, kurš lauksaimniecības un pārstrādāto lauksaimniecības produktu, kā arī lauksaimniecības produkcijas ražošanai nepieciešamo izejvielu piegādi no Krievijas vai Baltkrievijas ir veicis pēc 2024. gada 1. janvāra.

Šogad atbalsta pretendentiem tuvākais iesniegumu iesniegšanas termiņš Lauku atbalsta dienestā ir 1. marts. Pretendenti, kuriem iesniegumi jāiesniedz  līdz 1. martam, ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības, valsts un zinātniskās iestādes, piena analīžu laboratorijas, nevalstiskās organizācijas un Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

Noteikumi ”Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 17. decembra noteikumos Nr. 1524 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai”” stāsies spēkā pēc to publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. 

Avots: Zemkopības ministrija