Lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms šogad pieaudzis par 10 000 hektāriem

Lauku atbalsta dienests (LAD) ir apsekojis lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) platības, lai noskaidrotu, vai zeme tiek uzturēta labā lauksaimniecības un vides stāvoklī.

Zemes īpašniekam ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu.

Ja salīdzina datus ar 2017.gadu, var secināt, ka šajā gadā koptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms ir pieaudzis visā valstī par vairāk nekā 10 000 hektāriem.

Ja LAD konstatē, ka LIZ ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi 1,5% apmērā un kopsummā veido 3%. Ja neapstrādātā LIZ ir pieteikta platību maksājumiem, tad tiek izvērtēti LIZ apsekošanas rezultāti un piemēroti atbalsta apjoma samazinājumi.

Avots: www.la.lv