LAD: kas jāņem vēra jaunajā plānošanas periodā?

Latvijas lauksaimnieki aktīvi vēlas īstenot jaunus projektus, turpināt savu saimniecību un uzņēmumu izaugsmi un attīstību. Lai jaunajā plānošanas periodā varētu to darīt sekmīgi un pareizi, atbalsta pretendentiem ir jāņem vērā vairākas prasības.

Komentē Lauku atbalsta dienesta Lauksaimniecības un lauku attīstības departamenta direktors Andris Grundulis.

Jāņem vērā!

Ir uzsākusies jaunā plānošanas perioda finansējuma apguve. Izmaiņas ir prasībās, kā var iesniegt projekta pieteikumu kādā no pasākumiem, stingrāk tiks vērtēti iesniegtie dokumenti, projekta pretendenta izvirzītie mērķi un citi jautājumi. Savukārt LAD ātrāk izvērtēs projektu iesniegumus un maksājumu pieprasījumus, lai uzlabotu klientam pieejamo finanšu līdzekļu plūsmu. LAD šobrīd strādā ar mērķi sniegt visu nepieciešamo atbalstu lauksaimniekiem, kā arī uzlabot LAD darba kvalitāti.

Projektu pieteikuma veidlapa ir vienkāršāka. Pieteikumu var iesniegt trīs veidos: klātienē, parakstītu ar elektronisku parakstu vai EPS. Agrāk pieteikuma dokumentus varēja sūtīt arī pa pastu, tagad to darīt nedrīkst. Ja LAD saņem dokumentus pa pastu, tad šādu projektu nevērtē un dokumentus iesniedzējam nosūta atpakaļ. Tie projekti, kas ir iesniegti EPS, saņem arī papildu punktus, tos vērtējot.

Uz atbalstu nevar pretendēt ārzonās reģistrētie uzņēmumi, ļoti stingri tiks vērtēti saistītie uzņēmumi, kā arī tiks pārbaudīts, kā ir veikta iepirkumu procedūra.

Iepirkumiem ir stingrāki nosacījumi, nekā tas bijis līdz šim. Ja summa ir virs 70 000 eiro, ir jābūt vismaz trīs derīgiem piedāvājumiem iepirkumā, kā arī iepirkuma pretendentiem ir jābūt vismaz viena gada pieredzei jomā, kurā vēlas iepirkumā pretendēt. Tikai tad iepirkums būs veikts atbilstoši. Ir arī citi nosacījumi, kas jāievēro. Tie ir skaidroti dažādos informatīvos materiālos un paraugos, kas pieejami LAD mājas lapā www.lad.gov.lv.

Nav noslēpums, ka daudziem klientiem neizdevās īstenot izvirzītos mērķus tādā apjomā, kā tas sākotnēji tika iecerēts. Tagad ir atvieglota ekonomiskās dzīvotspējas pierādīšana, turpmākajos gados pēc projekta īstenošanas ir jābūt pozitīvai naudas plūsmai. Ir noteikti arī maksimālie apjomi, cik lielu finansējumu ir iespējams saņemt.

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs vienam atbalsta pretendentam kopumā visos ELFLA pasākumos Ieguldījumi materiālajos aktīvos un Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība visā plānošanas periodā nepārsniedz 4 000 000 eiro, ņemot vērā saistītos uzņēmumus.

Vienam pretendentam programmēšanas periodā pieejamais maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs apakšpasākumā Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās:

original

Arī šeit tiek ņemti vērā saistītie uzņēmumi.

Liela uzmanība tiks pievērsta vides prasībām, kas ir viena no Eiropas Savienības prioritātēm kopumā. Tiks vērtēts, vai projektā nebūs vides prasību pārkāpumi. Lopkopības uzņēmumiem un saimniecībām vajadzēs izziņu no Valsts vides dienesta par atbilstību vides prasībām. Vides prasību ievērošana ir ļoti nozīmīgs nosacījums, lai saņemtu atbalstu. Piemēram, ja saimniecībā ir dzīvnieki, bet nav nepieciešamās mēslu krātuves, tad nevarēs saņemt atbalstu arī tehnikas iegādei.

Ieteikums lauksaimniekiem

Ļoti pārdomājiet un izvērtējiet to, kādi mērķi tiek izvirzīti! Svarīgi, lai noteiktie mērķi tiktu sasniegti, bet nereti projektu pieteikumus gatavo konsultanti, kas ne vienmēr ļoti detalizēti analizē reālos apstākļus un iespējas projektu īstenot. Lauksaimniekam ir jāizvērtē konsultanta ieteiktais un rakstītais, sankcijas skars projekta īstenotāju - lauksaimnieku, ja projekts netiks īstenots atbilstoši paredzētajam.

Pirmie secinājumi

Ir noslēgusies pirmā kārta pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos, kur uz atbalstu varēja pretendēt divos apakšpasākumos Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē un Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās. Noteikti jāatzīmē, ka lauksaimnieku un uzņēmēju interese ir ievērojama, LAD saņemto pieteikumu skaits ir ļoti liels. Ir gandarījums, ka pieteikumus aktīvāk iesniedz LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS), kas ir ērts rīks klientam un LAD. Plānots arī kārtas citos pasākumos šogad atvērt pēc iespējas drīzāk - aprīlī vai maijā. Minētajā pasākumā Ieguldījumi materiālajos aktīvos, kas ir ļoti populārs, gadā tiek plānots atvērt divas kārtas - pavasarī un rudenī, tāpēc šim pasākumam 2015. gadā varēs vēl pieteikties un uzsākt īstenot projektus.

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, saimniecībās, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, būs jāievēro zaļināšanas prasības.

Zaļināšana sastāv no:

- kultūraugu dažādošanas;ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) (papuves, pākšaugi, ainavu elementi, laukmalas) izveidošanas un/vai uzturēšanas 5 % no aramzemes;

- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

No šā gada 2. februāra Lauku atbalsta dienests ir publicējis LAD publiskajā lauku reģistrā ainavu elementus (koku, krūmu grupas un dīķus).  Lauksaimnieki tiek aicināti pārskatīt šos LAD iezīmētos elementus un iesniegt precizējumus, ja tādi ir nepieciešami. Ir iespējams pievienot arī jaunus elementus. Lai precizētu vai iezīmētu jaunus ainavu elementus, ir jāiesniedz bloku precizēšanas pieteikums.

Gala termiņš bloku precizēšanas pieteikumu iesniegšanai ir 2015. gada 1. aprīlis. LAD vērš uzmanību, ka tikai ar ainavu elementiem ir grūti izpildīt prasību par ENP izveidošanu un/vai uzturēšanu!

Avots: www.saimnieks.lv