2020. gadā izmaiņas traktora piekabju reģistrācijā

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) informē, ka 2019.gada 31.decembrī beidzas pārejas posms, kurā, reģistrējot traktora piekabes, kā atbilstību apliecinošu dokumentu varēja iesniegt atbilstības deklarāciju vai atbilstības sertifikātu, jo šīs prasības noteiktas “Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 5. februāra regulas (ES) Nr. 167/2013 par lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļu apstiprināšanu un tirgus uzraudzību (turpmāk - Regula 167/2013) 73. panta 3. punktā un 2017. gada 6.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 313 “Traktortehnikas un tās piekabes reģistrācijas noteikumi” 85. punktā.

No 2020.gada 1.janvāra, lai reģistrētu jaunu traktora piekabi, būs jāiesniedz VTUA atbilstības sertifikāts, kurš noformēts atbilstoši Regulas 167/2013 prasībām. Ar ražotāja izsniegtu atbilstības deklarāciju, kas izsniegta saskaņā ar 2006. gada 17. maija “Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2006/42/EK” prasībām, kuras pārņemtas Latvijā ar 2008.gada 25.marta Ministru kabineta noteikumiem Nr.195 "Mašīnu drošības noteikumi", varēs reģistrēt tikai tās piekabes, kurām būs veikta tehnisko datu salīdzināšana līdz 2019.gada 31.decembrim.

Tāpat no 2020.gada 1.janvāra, saskaņā ar “Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14.septembra regulu (ES) 2016/1628 par prasībām attiecībā uz autoceļiem neparedzētas mobilās tehnikas iekšdedzes motoru gāzveida un daļiņveida piesārņotāju emisiju robežvērtībām un tipa apstiprināšanu, ar ko groza Regulas  (ES) Nr. 1024/2012 un (ES) Nr. 167/2013 un groza un atceļ Direktīvu 97/68/EK” stājas spēkā V izmešu normu posma prasības (Apakš kategorija NRE-v5), līdz ar to beidzas pārejas periods N un M kategorijas motoriem, kad tos varēja reģistrēt un nodot ekspluatācijā, ja tie ražoti saskaņā ar elastības shēmas prasībām.

Avots: ZM