Normatīvie akti, kas stājas spēkā 2024.gadā

Pārtikas kvalitātes shēmu dalībnieki varēs pieteikties Eiropas Savienības atbalstam

Atbalsta summa primāro produktu ražotājiem bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā ir no 340 līdz 590 eiro, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 250 līdz 400 eiro. Atbalsta summa pārtikas apritē iesaistītiem pārstrādes produktu ražotājiem: bioloģiskajā pārtikas kvalitātes, aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā – no 430 līdz 7150 eiro, nacionālajā pārtikas kvalitātes shēmā – no 420 līdz 5400 eiro.

Atbalsta maksājums tiks piešķirts atkarībā no saražoto produktu skaita un segs papildu izmaksas par dalību kvalitātes shēmā. Atbalsta ilgums ir pieci gadi. Iesniegumu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests uzsāks 2024. gada 1. ceturksnī. Šeit PLAŠĀK.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras (VTUA) amatpersona būs tiesīga apturēt ekspluatācijā esošu traktortehniku, lai kontrolētu traktortehnikas un tās piekabes tehnisko stāvokli 

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri VTUA inspektori tehnisko kontroli uz ceļiem veiks patstāvīgi bez Valsts policijas darbinieku klātbūtnes. Līdz šim, saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 29.  marta noteikumiem Nr. 203 “Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”, traktortehnikas un tās piekabju tehnisko kontroli uz ceļiem VTUA amatpersonas veica tikai kopīgi ar Valsts policijas darbiniekiem, ievērojot VTUA un Valsts policijas starpresoru vienošanos. Valsts policijas darbiniekus iesaistīt traktortehnikas un tās piekabju tehniskajā kontrolē uz ceļiem bija nepieciešams tāpēc, ka ārējos normatīvajos aktos VTUA inspektoriem nebija noteiktas tiesības dot norādījumu, lai uz ceļiem apturētu traktortehniku. Ar veiktajiem grozījumiem Ceļu satiksmes likumā tas turpmāk būs atļauts. Likums un konkrētie grozījumi.

Katru gadu būs jāsaņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai

Sākot ar 2024. gada 1. janvāri būs jāsaņem lielgabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas traktortehnikai. Atļaujas maksimālais termiņš būs 12 mēneši, līdz ar to vairs nebūs spēkā līdz šim izsniegtās beztermiņa atļaujas. 
Atļauju administrēs Valsts SIA “Latvijas Valsts ceļi”. Ja traktortehnikai būs spēkā esoša valsts tehniskā apskate, sistēma atļauju ģenerēs automātiski. Bezmaksas atļauju varēs saņemt par traktortehniku (izņemot celšanas un citas speciālās pašgājējmašīnas), kas ir vai nav aprīkota ar maināmu tehnoloģisko agregātu vai maināmu velkamo iekārtu un nav paredzēta kravas pārvadāšanai un kuras kopējie parametri nepārsniedz:

 1. faktisko masu 48 t,
 2. augstumu 4,5 m,
 3. platumu 5 m,
 4. garumu 24 m,
 5. ass slodzi 12 t,
 6. traktortehnikas sastāvu, ja piekabes platums nepārsniedz 3 metrus.

Šādus nosacījumus nosaka grozījumi divos noteikumos: 

 • noteikumos par lielgabarīta un smagsvara pārvadājumiem;
 • un noteikumos par liegabarīta un smagsvara pārvadājumu atļaujas izsniegšanas apmēru, samaksas kārtību un atbrīvojumiem.

Grozījumi tiešo maksājumu piešķiršanas kārtībā

Ņemot vērā, ka Šāgad  7. septembrī, Eiropas Komisija (EK) apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna (KLP SP) 2023.-2027. gadam grozījumus, ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā vairākas izmaiņas tiešo maksājumu nosacījumos:

 1. precizēts stādu skaits kārklu un apses, baltalkšņa stādījumiem, kas tiek audzēti kā ilggadīgo stādījumu īscirtmeta atvasāju platības, 
 2. noteiktas lielākas platības, piemērojot koeficientus aizsargājamiem dižkokiem, aizsargājamām alejām, kas tiek ieskaitītas 8.1. LLVS standarta 4% minimālās lauksaimniecības zemes daļas nodrošināšanai, kas atvēlēta ar ražošanu nesaistītām platībām vai elementiem, 
 3. ekoshēmas atbalsts par videi un klimatam labvēlīgu lauksaimniecības praksi, atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts ir papildināts ar pākšaugiem, 
 4. ekoshēmas atbalstam par ekoloģiski nozīmīgu platību  pēc augsnes kvalitātes un reakcijas optimizācijas (pamatkaļķošanas) varēs audzēt arī pākšaugus, 
 5. ekoshēmas atbalstu par saudzējošu lauksaimniecības praksi atbalsttiesīgo kultūraugu saraksts ir papildināts ar nektāraugiem platībām, ņemot vērā, ka šis platības arī sniedz ieguldījumu maksājuma mērķa sasniegšanā, 
 6. ekoshēmas atbalstu par zālāju saglabāšanas veicināšanu un ekoshēmas atbalstu par agroekoloģijas praksi bioloģiskās saimniecībās aitu un kazu šķirnes dzīvniekiem dzīvnieku blīvumu tiek samazināts no 0,4 uz 0,3 nosacītām liellopu vienībām uz vienu ilggadīgā zālāja vai aramzemē sēta zālāja apstiprināto hektāru. Šeit PLAŠĀK.

Avots: Zemkopības ministrija