Zemkopības ministrija: gados jaunie lauksaimnieki var pieteikties atbalstam saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību pārņemšanai

Veicinot saimniecību attīstību, gados jaunie lauksaimnieki no 9. augusta līdz 9. septembrim var pieteikties atbalstam saimniecību dibināšanai vai esošo saimniecību pārņemšanai. Atbalsta saņemšanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnijā noteikumi Nr. 323 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākuma “Lauku saimniecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumam “Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai””. 

Nosacījumi atbalsta saņemšanai:

 1. atbalsta pretendents nav vecāks par 40 gadiem, 
 2. pirmo reizi dibina, pārņem vai manto saimniecību kā īpašnieks, 
 3. nav reģistrēts Valsts ieņēmumu dienestā (VID) kā saimnieciskās darbības veicējs ilgāk nekā 24 mēnešus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā (LAD), 
 4. iegūta augstākā vai vidējā profesionālā lauksaimniecības izglītība vismaz 320 stundu apjomā (var apgūt 36 mēnešu laikā), 
 5. gada apgrozījums vai saimniecības ekonomiskais lielums (ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā) ir vismaz 15 000 eiro, un tas nevar pārsniegt 70 000 eiro, 
 6. atbalsta pretendents izstrādā biznesa plānu, kuru sagatavo vismaz trim gadiem, bet ne ilgākam laikposmam kā līdz 2024. gada 31. decembrim. Biznesa plānā jāparedz noteikti mērķi, lai sasniegtu apgrozījuma vai saimniecības ekonomiskā lieluma palielinājumu vismaz par 20 procentiem.

Atbalsta apjoms biznesa plāna īstenošanai ir 40 000 eiro, nav nepieciešams līdzfinansējums. Maksājums tiek veikts šādi:

 • pirmais maksājums - 80% pēc biznesa plāna apstiprināšanas par ilgtermiņa ieguldījumiem, ko apliecina priekšapmaksas rēķini vai citi darījumus apliecinoši dokumenti, 
 • gala maksājums - 20% apmērā tiek veikts pēc biznesa plānā paredzēto aktivitāšu pilnīgas īstenošanas. 

Gados jaunais lauksaimnieks biznesa plānā ietver un pieejamo atbalsta finansējumu izmanto saimniecības attīstībai, veicot ieguldījumus:

 • dzīvu dzīvnieku iegādē, 
 • stādu iegādē, 
 • jaunas un lietotas tehnika iegādē, 
 • zemes iegādē, 
 • citos ieguldījumos, kas nepieciešami saimniecības attīstībai, 
 • vispārējās izmaksās (konsultāciju pakalpojumos, mācību un apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksās) var ietvert ne vairāk kā 20% no ieguldījumiem.

Aicinām dzīvnieku iegādes gadījumā lielu uzmanību vērst uz atbilstošu un kvalitatīvu dzīvnieku iegādi, kas tiks vērtēts kontekstā ar saimniecības biznesa plāna mērķi. 

Atbalsta pretendents saņem atbalstu, pamatojoties uz iegūto punktu skaitu atlases kritērijos. Vairāk punktu tiek piešķirts šādos kritērijos:

 • saimniecības dalība kooperatīvā, 
 • saimniecības pamatdarbības nozare ir augļkopība, dārzeņkopība, 
 • augstākā izglītība lauksaimniecībā, 
 • īpašumā vairāk nekā 50% zemes un/vai dzīvnieku, 
 • saimniecība strādā bioloģiskās lauksaimniecības sistēmā. 

Atbalsta saņēmējs, kurš saņēmis projektu atlases punktus par saimniecības dalību kooperatīvā, nodrošina produkcijas realizāciju lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā, un tas sastāda vismaz 50% no pretendenta gada neto apgrozījuma no nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības produktu ražošanas.

LAD, izvērtējot atbalsta pretendenta lauksaimniecības izglītības atbilstību, ņem vērā mācību priekšmetu sarakstu: https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/jaunumi/publicets-lauksaimnieciskas-izglitibas-prieksmetu-saraksts?id=4370

Zemkopības ministrija ir izveidojusi kalkulācijas modeli, kuru pēc nepieciešamības var izmantot saimniecības standarta izlaides aprēķinam, plānojot dalību kādā no Lauku attīstības plāna pasākumiem: https://www.zm.gov.lv/lauku-attistiba/jaunumi/izstradats-standarta-izlaides-kalkulacijas-modelis?id=4376\

LAD šāgada 21. jūlijā plkst. 9.00 organizē tiešsaistes vebināru, kurā informēs par atbalsta saņemšanas nosacījumiem, pieteikšanās kārtību un citiem aktuāliem jautājumiem. Vebinārs būs skatāms LAD tīmekļvietnē un sociālajā tīklā Youtube. 

Lauku attīstības programmas pasākumus administrē LAD - pieņem un izvērtē iesniegumus atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli.  

Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar LAD sniegtajiem pakalpojumiem var zvanīt uz informatīvo tālruni 67095000, apmeklēt LAD tīmekļvietni vai arī vērsties kādā no reģionālās lauksaimniecības pārvaldēm. 

Pēc papildu informācijas var vērsties arī Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā (LLKC), kas sniedz konsultācijas un apmācību lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, lauku attīstībā un nelauksaimnieciskajā uzņēmējdarbībā lauksaimniekiem. LLKC galvenais birojs atrodas Ozolniekos, Rīgas ielā 34, LV-3018, tālrunis 63050220, tīmekļvietne

Avots: Zemkopības ministrija