Aicina savlaicīgi iepazīties ar prognozētajām kadastrālajām vērtībām

Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv ir pieejamas prognozētās kadastrālās vērtības 2016. gadam. Nākamajā gadā kadastrālās vērtības mainīsies tikai lauku īpašumiem - lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm. Pārējiem īpašumu veidiem, ja īpašumos nav veiktas izmaiņas, piemēram, veiktas pārbūves, vērtība nemainīsies.

Prognozētās kadastrālās vērtības pirmkārt nepieciešamas pašvaldībām nekustamā īpašuma nodokļa prognozes sagatavošanai. Saskaņā ar likumu Dienests informāciju par prognozētajām vērtībām nosūta pašvaldībām ne vēlāk kā līdz 22. jūnijam. Šogad informācija nosūtīta 11. jūnijā, dodot iespēju pašvaldībām laicīgāk uzsākt budžeta ieņēmumu plānošanu.

Dienests aicina arī īpašniekus iepazīties ar aprēķinātajām prognozētajām vērtībām, lai savlaicīgi uzzinātu iespējamo nekustamā īpašuma nodokļa lielumu 2016. gadam.

Kā minēts iepriekš, kadastrālo vērtību izmaiņas neskars dzīvojamo, komercdarbības un ražošanas ēku īpašniekus, jo šajās īpašumu grupās kadastrālo vērtību bāzes vērtības jau trešo gadu nemainās - tās stabili saglabājas 2014. gada līmenī.

Izmaiņas skars lauku zemes īpašniekus, kas salīdzinoši ir neliela īpašnieku grupa. Svarīgi apzināties, ka šogad, 2015. gadā, lauksaimniecībā izmantojamām zemēm kadastrālās vērtības joprojām ir balstītas 2011. un 2012. gada darījumu cenās.  Savukārt 2016. gadam apstiprinātā lauku zemes vērtību bāze ir izstrādāta, analizējot 2012. un 2013. gada tirgus darījumus.  Kaut arī 2016. gadā lauku zemes kadastrālās vērtības palielināsies, tās joprojām būs ievērojami zemākas nekā šobrīd tirgus darījumos izmantotās vērtības.

Prognozēto kadastrālo vērtību aprēķinā izmantotas Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr.838 "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam" apstiprinātās zemes un ēku bāzes vērtības un Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati par objektiem pēc stāvokļa uz 2015. gada 1. jūniju.

Nākamajā gadā kopējā īpašumu vērtība mūsu valstī tiek prognozēta ap 28,3 miljardiem EUR (2015. gadā - 27,6 miljardi EUR). Kaut arī atsevišķās pašvaldībās lauku zemēm vērtību pieaugums procentuāli ir ievērojams, kopējais vērtību kopsummu pieaugums valstī ir 2%.

Lauku īpašumu kopējā vērtība no visu vērtību kopsummas sastāda 2,9 miljardus EUR jeb 10%.  Vidēji valstī prognozētais lauku zemes vērtību pieaugums ir 30%. Lauku zemēm vērtību izmaiņas būs gandrīz visās lauku pašvaldībās - no 5% pieauguma Saulkrastu novadā līdz vairāk nekā 50% pieaugumam trīs novados - Alojas, Burtnieku un Mazsalacas. Savukārt kopējais vērtību pieaugums šajos novados būs salīdzinoši mazāks - 36% Alojas, 22% Burtnieku un 25% Mazsalacas novadā.

Lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas un attiecīgi arī bāzes vērtības atšķiras gan vienas pašvaldības robežās, gan starp pašvaldībām. Tā kā cena ir atkarīga no zemes kvalitātes vai produktivitātes, tad vienas pašvaldības robežās viena hektāra vērtība var atšķirties pat 10 reizes, piemēram no 100 EUR/ha par akmeņainu ganību līdz 1000 EUR/ha par auglīgu meliorētu aramzemi.

Vairāk nekā  divās trešdaļās Latvijas teritorijas labas lauksaimniecības zemes viena hektāra kadastrālā vērtība ir mazāka nekā 1000 EUR par hektāru. Kopumā kadastrālo vērtību pieaugumi dažādos novados ir atšķirīgi. Lielākie vērtību pieaugumi ir tajās lauku pašvaldībās, kur līdz šim lauku zemes tirgus ir bijis neaktīvs un zemes cenas salīdzinoši  mazas. Piemēram, viens no lielākajiem vērtību kāpumiem ir  Isnaudas  pagastā - pieaugums no  450 uz  650 EUR/ha vai  Murmastienā - no 550 uz 800 EUR/ha. Vērtību pieaugums ir arī auglīgajās Zemgales teritorijās, piemēram, Codes pagastā - no  1500  uz  2000 EUR/ha, jo darījumu cenas daudzos gadījumos jau  pārsniedz 3 000 EUR/ha (prognozēto vērtību izstrādes periodā reģistrēti 30 darījumi ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi).

Plašāku informāciju par izmaiņām lauku īpašumu tirgus cenās var lasīt vietnes kadastralavertiba.lv sadaļā „Kadastrālo vērtību bāze 2016. gadam" - „Pārskatā par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam".

Īpašumu un to sastāvā esošo kadastra objektu prognozētās kadastrālās vērtības portālā www.kadastrs.lv ir pieejamas autorizētiem lietotājiem vai ikvienam, veicot vienreizēju samaksu - EUR 2.85 par katru īpašumu. Šī samaksa ietver iespēju saņemt datus par izvēlētā īpašuma aktuālo un 2016. gadam prognozēto kadastrālo vērtību atsevišķi objektiem un īpašumam, kā arī virkni citu datu par īpašumu, piemēram, zemes un būvju platību, lietošanas mērķiem, apgrūtinājumiem, labiekārtojumiem u.c.

Prognozētās kadastrālās vērtības, kā arī prognozētie vērtību zonējumi portālā būs pieejami līdz 2015. gada 31. decembrim.

Gadījumā, ja pēc 2015. gada 1. jūnija kadastra objektam mainās raksturojošie dati (piemēram, pašvaldība maina zemei lietošanas mērķi, tiek reģistrēti jauni apgrūtinājumi utt.), lai uzzinātu, kāda būs objekta prognozētā vērtība, ir iespējams pasūtīt pakalpojumu - prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana. To var izdarīt jebkurā Valsts zemes dienesta klientu apkalpošanas vietā. Sīkāka informācija par pakalpojumu atrodas vietnes kadastralavertiba.lv sadaļā „Speciālās vērtības".

Avots: www.saimnieks.lv