Kādas izmaiņas būs atbalsta maksājumos zemniekiem šajā gadā

No lauksaimniekiem pēdējā laikā nereti dzirdēts jautājums, kas notiks ar valsts un Eiropas Savienības (ES) atbalsta maksājumiem pēc 2020. gada, kad noslēdzas šis septiņu gadu plānošanas periods. Bažas par tālāko attīstību rodas, jo daudzi atbalsta pasākumi beidzas jau šogad, bet par jaunajām iespējām vēl nav īsti skaidrības.

Vēl šajā periodā

Zemkopības ministrijas Lauku attīstības atbalsta departamenta Lauku attīstības fondu atbalsta nodaļas vecākā referente Gunta Bāra informē, ka valdība nesen apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas kārtībā, kādā tiek piešķirts valsts un ES atbalsts vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Noteikumi papildināti ar atsevišķiem punktiem, nosakot, ka jaunu daudzgadu saistību uzņemšanās, paplašināšana vai pagarināšana šogad un vēl nākamgad būs atkarīga no atbalsta aktivitātes veida un tam pieejamā finansējuma apjoma līdz šā plānošanas perioda beigām. Ja piešķirtie līdzekļi beigsies, noslēgsies arī pieteikšanās uz atbalsta pasākumiem.

“Mūsu lauksaimniekiem ir ļoti daudz dažādu atbalsta iespēju, tāpēc nereti rodas apjukums,” skaidro Gunta Bāra. “Ja kāds domā, ka tūlīt izbeigsies viss ES piešķirtais finansējums lauksaimniecībai, tā nu gan nav tiesa.”

Tātad tuvākajā laikā gaidāmās izmaiņas, kas attiecas vēl uz šo – veco plānošanas periodu, saistītas ar kopējo Latvijas Lauku attīstības programmas mērķu izpildi un tam rezervēto finansējumu. Atbalsta pretendenti, kuriem piecu gadu saistības beigsies 2019. gadā, tās varēs pagarināt par gadu (jo tas jau ir apstiprināts ar jaunajiem noteikumu grozījumiem), tādējādi nodrošinot daudzgadu saistību prasību izpildes nepārtrauktību starp diviem plānošanas periodiem.

Tas nozīmē, ka tiem, kuri vēlas, 2020. gads nebūs tukšais gads, bet ir atrasts finansējums, lai varētu nodrošināt šo pāreju uz jauno plānošanas periodu, tātad turpinot pildīt uzņemtās saistības vēl sesto gadu.

Ja kāds nevēlas turpināt uzņemties šīs sestā gada saistības, kas ne vienmēr ir vieglas, tad 2020. gadā var nepieteikties uz atbalstu, un sankcijas netiks piemērotas.

Lielas izmaiņas nav plānotas

Lauksaimniekus parasti visvairāk interesē vienotais platību maksājums. Arī šim maksājumam katru gadu, izvērtējot iepriekšējā gada atbalsta administrēšanas gaitu, tiek gatavotas dažādas, vairāk gan tehniska rakstura izmaiņas, un tas nav nekas jauns. Ja lauksaimnieki, sākot no 10. aprīļa, atvērs savu elektroniskās pieteikšanās sistēmu LAD mājaslapā, viņi tur redzēs savu saimniecību karti, kur var būt arī jauninājumi, salīdzinot ar pagājušo gadu, piemēram, specifiski attēli, kas iekrāsoti ar sarkanām slīpām svītrām – tā uzreiz varēs saprast, ka tagad pienākusi kārta kādam no maksājumiem. Bet, protams, jāiepazīstas arī ar prasībām, kas jāizpilda.

Visas šābrīža pieejamās lauku attīstības platību maksājumu saistības lielākoties ir uz pieciem gadiem. Ja kāds atbalsta saņēmējs pārtrauc savas saistības pirms termiņa bez pamata, nāksies atmaksāt atpakaļ visu iepriekš saņemto atbalstu, un tās kopumā ir lielas summas.

“Jebkuru maksājumu pamatā parasti ir daudzu gadu saistības, un katrā plānošanas periodā viss sākas no nulles. Tiek pārskatīti arī jaunie atbalsta saņemšanas nosacījumi. Tā kā tagad esam plānošanas perioda beigās, lielas izmaiņas nevar notikt – var būt tikai nelielas tehniskas korekcijas. Ja kaut kas nav saprotams, var zvanīt Lauku atbalsta dienesta vai Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra speciālistiem, kuri paskaidros par jebkuriem atbalsta veidiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā, zivsaimniecībā, kā arī citās jomās,” rosina Gunta Bāra.

Jaunas daudzgadu saistības

Agrovides un klimata saistību maksājumi ir Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos, Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā (tas attiecas gan uz augļiem un ogām, gan dārzeņiem). Pārējos lauku attīstības platībatkarīgajos pasākumos pilnīgi jaunas daudzgadu saistības uzņemties nevar.

2019. gadā tiek turpinātas jau iepriekš uzsāktās saistības šādos atbalsta veidos: Rugāju lauks ziemas periodā, Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei. Vēl pieejams arī atbalsts bioloģiskajai lauksaimniecībai, un paralēli var saņemt atbalstu par bioloģisko biškopību. Taču atbalsta maksājumi apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi, šogad ir noslēgušies. Arī nākamgad to vairs nebūs, jo nauda, kas bija paredzēta šim atbalstam, ir beigusies.

Tā kā pēdējie divi gadi lauksaimniekiem bijuši nelabvēlīgi (2017. gadā mitrs un auksts, 2018. gadā – sauss un karsts), pret tiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, kuri nevarēja izaudzēt produkciju pietiekamā apjomā vai kvalitātē un nevarēja iegūt plānotos ieņēmumus, nekādas sankcijas netiks vērstas. Atbalsta pretendentam aprēķinātais bioloģiskās lauksaimniecības atbalsts netiks samazināts.

Ja viss ritēs raiti, tad 2021. gadā būs izstrādāta un apstiprināta jauna atbalsta pro­gramma, kas arī tiks finansēta no jauna. Detalizēti par to runāt vēl būtu pāragri.

SVARĪGI

Lauksaimnieki nereti nesaprot, kāpēc tik daudz dažādu apliecinājumu un pārskatu no viņiem pieprasa. Ja par kaut ko piešķir atbalstu un maksā naudu, par to prasīs atbildību – tas jāatceras visiem, kuri pieteikušies uz ES atbalsta maksājumiem.

UZZIŅA

Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs nupat ES Vispārējo lietu padomes sanāksmē Briselē tomēr uzsvēra, ka mēs neesam apmierināti ar iespējamo finansējumu lauku attīstībā. Saskaņā ar Eiropas Komisijas priekšlikumu Latvijas lauksaimnieki 2026. gadā sasniegs vien 77% no ES vidējā lauksaimniecības tiešmaksājumu līmeņa.

Avots: www.la.lv