Kas vajadzīgs, lai saņemtu mazo lauksaimnieku atbalsta maksājumu?

Kas vajadzīgs, lai saņemtu mazo lauksaimnieku atbalsta maksājumu 500 eiro gadā? Lauksaimniecības zeme ir 1,5 ha. Ko LAD pārbaudīs? Līdz kuram datumam zeme jāapstrādā rudenī, un vai visai platībai jābūt apartai? Vai tajā drīkst būt arī pļava? VIKTORS RĒZEKNĒ

Man ir vairāki īpašumi, no kuriem viens ir 5,2 ha liels. Vai šo īpašumu varu pieteikt mazo lauksaimnieku atbalstam, lai saņemtu 500 eiro? Kā to var izdarīt? ĀRIJA

Mazo lauksaimnieku atbalsts (MLS) Latvijā tiks īstenots kā saimniecības maksājums, un 500 eiro ik gadu varēs saņemt lauksaimnieki, kuri piekritīs atteikties no vienotā platības maksājuma, zaļināšanas maksājuma un ar ražošanu saistītā atbalsta.

Lai pretendētu uz mazo lauksaimnieku atbalstu, minimālā platība, kam jābūt saimniecībā, ir 1 ha lauksaimniecības zemes. Ja to veido vairāki zemesgabali, viena zemesgabala platībai jābūt vismaz 0,3 ha.

Maksimālais zemes apjoms nav ierobežots, var būt arī 20 ha, taču tas nebūs izdevīgi, jo platību maksājumos par 20 ha var saņemt vismaz 2000 eiro. Mazo lauksaimnieku atbalsts varētu atmaksāties līdz 5 ha platībai.

Jāņem vērā, ka mazajam lauksaimniekam zeme jāapsaimnieko pašam. Piemēram, ja atbalstam pieteikts 5,2 ha lauks, to nevar iznomāt kaimiņam, pašam ir jānopļauj vai jāveic cita lauksaimnieciskā darbība šajā platībā, turklāt tas jādara visu atbalsta saņemšanas laiku. Ja, iestājoties mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā, saimniecībai bija 5,2 ha, tie jāsaglabā līdz 2020. gadam.

Atbalsta saņemšanai var pieteikties tikai 2015. gadā, taču izstāties no shēmas varēs jebkurā brīdī, sākot no 2016. gada.

Lauku atbalsta dienests (LAD) uzsver: tiem lauksaimniekiem, kuri vēlēsies saņemt mazā lauksaimnieka atbalstu, iesniegums jāiesniedz līdz 15. jūnijam, un līdz šim termiņam netiks piemēroti atbalsta samazinājumi. Pēc 15. jūnija pieteikties nebūs iespējams.

Taču, tā kā mazo lauksaimnieku atbalsta saņēmējiem saglabājas tiesības pretendēt un saņemt agrovides un bioloģiskās saimniekošanas atbalstus (VSMD, RLZP, BDUZ, BLA), kā arī mazāk labvēlīgo apvidu atbalstu (ADSI, iepriekš MLA), pieteikumi mazo lauksaimnieku atbalstam būtu jāiesniedz līdz 22. maijam. Pēc šā datuma citiem atbalsta veidiem tiks piemērots 1% samazinājums par katru nokavēto darba dienu. Pieteikumus mazo lauksaimnieku atbalstam var iesniegt jau kopš 20. aprīļa.

Mazo lauksaimnieku maksājumu nepiešķirs lauksaimniekiem, kuri mākslīgi būs radījuši apstākļus priekšrocību gūšanai, piemēram, izveidojuši saimniecības, kādu citu sadalot mazākās. Ikvienam jāsniedz LAD informācija, ka nav radīti mākslīgi apstākļi.

Ja saimniecībā, piemēram, ir 6 ha aramzemes, no kuriem 4 ha iznomā, par atlikušajiem 2 ha zemes īpašnieks var pretendēt uz mazo lauksaimnieku atbalstu, taču šie 2 ha jāapstrādā pašam.

500 eiro maksājums ir viens no tiešmaksājumu veidiem, tāpēc uz to saņēmējiem attiecas tādi paši lauksaimnieciskās darbības kritēriji kā vienotā platību maksājuma (VMP) saņēmējiem, skaidro Zemkopības ministrijas speciālisti.

Zemei, ko piesaka mazo lauksaimnieku atbalstam, jābūt labā lauksaimniecības stāvoklī, var audzēt dažādas kultūras, arī zālājus, bet tiem jābūt nopļautiem un novāktiem (nevis smalcinātiem) vismaz vienu reizi līdz 15. augustam vai arī noganītiem. Izņēmums ir zālāji, kurus izmanto biškopības nektāra vai ārstniecības augu vākšanai, - tie jānopļauj līdz 15. septembrim.

Ilggadīgo stādījumu (augļu dārzu, ogulāju) rindstarpas, ja tās pārsniedz 1 m, jāizpļauj vai mehāniski jāapstrādā līdz 15. septembrim.

Nav noteikts, līdz kuram datumam jāapstrādā zeme rudenī. Izmantojot aramzemi kā papuvi, nezāles apkaro un augus, arī tos, kas audzēti zaļmēslojumam, iestrādā augsnē līdz 15. septembrim.

Tiek prognozēts, ka mazo lauksaimnieku atbalstam varētu pieteikties līdz pat 20 000 pretendentu. Lai to darītu, Lauku atbalsta dienestā jāiesniedz vienotais iesniegums, izdarot tajā atzīmi par pieteikšanos MLS maksājumam. Vienlaikus jāiesniedz arī MLS pielikums - apliecinājums dalībai mazo lauksaimnieku atbalsta shēmā.

Avots: www.la.lv